• Ana Sayfa
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Tüzük
  • Cami Projesi
  • Yönetim Kurulu
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Proje Resimleri
  • Camii Konumu
  • ------------------------------------
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Ziyaretçi Defteri
  • Bize Yazın
  • ---------------

  Mehmed Zahid Kotku (r.a) 'ın Tavsiyeleri

   

  • Her şeye başlarken besmeleyi ve Cenâb-ı Hakk'a hamd ü senâyı ve Peygamber Efendimiz'e salât ü selâmı, kat'iyyen dilinizden bırakmayınız ve gönlünüzden çıkarmayınız!
  • Cemaate, cumaya, bayramlara, derslere devâm ediniz! Evrâd ve ahdinize, vaadinize dâimâ vefâ üzere olunuz!
  • Namazı, zekâtı, haccı, orucu, vakitlerinde îfâ edip; emr-i bil-ma'rûf ve nehy-i anil-münkeri ve emâneti edâ ediniz.
  • Birbirinize kat'iyyen buğz ve hased etmeyiniz ve arka çevirmeyiniz! Dâimâ ihvan olarak kardeşçe yaşayınız!
  • Dâimâ tahsil-i ilim üzere olup cehilden korkunuz ve nâsa anlayamayacakları ve akıllarının ermediği şeyleri söylemeyiniz!
  • Kur'an okumasını muhakkak öğrenip, dâimâ okuyunuz ve evlâdınıza da mutlaka okutunuz! Cehil çok fenâdır.
  • Avret yerinizi hiç bir yerde açmayınız ve kendinizi kadınlara benzetmeyiniz; Avrupalılaşmayınız!
  • İhtiyacın fevkinde yüksek binalara özenmeyiniz! Yeni binalara kurban kesmeyiniz! Kurbanlarınızı yalnız Allah için kesiniz!
  • Fâizden, haram yemekten, yetim malını yemekten, çalınan ve zulüm ile alınan malları yemekten sakınınız!
  • Ulemânın, meşâyihin, vâlideynin kalplerini kırmaktan, onlara en ufak bir eziyeti yapmaktan son derece sakınınız!
  • Sünen-i seniyyeye ehemmiyetle son derece riâyet edip, kalıp ve kıyafette hiçbir vechile ecnebî âdetlere kendinizi kaptırmayınız!
  • Büyük ve küçük bilumum günahlardan son derece sakınınız ve sakınmayanlardan uzak olunuz!
  • İçki içenlerden ve müskîrât kullananlardan olmayınız ve onlardan uzak olunuz!
  • Ecnebî hatunlardan, bilumum lehviyat yerlerinden ve eğlence yerlerinden korkup kaçınız!
  • Taamlardaki bid'atlerden, Kur'an ve hadisten gayri şeylerle amel etmekten ve bilcümle israflardan sakınınız!
  • Bilâd-ı küfürden gelen yiyecek ve giyecek ve içecek şeylerden son derece dikkatli ve ihtiyatlı olup, onlara tenezzül etmeyiniz, kullanmayınız!
  • Sahàbe-i kirâma ve evliyâ-i izâma sövenlerden ve müçtehidîn-i kirâma, sâdât ve selefe taan edenlerden uzak olunuz!
  • Muhârebe meydanından kaçmayınız! Tâun ve vebâ hastalıklarının bulunduğu yere girmeyiniz ve şâyet orada iseniz çıkmayınız! Meşâyıh ve ulül-emre itâatsizlikten sakınınız!
  • Evkaf malından, bey'-i fâsitten, noksan tartmaktan ve meyvaları olmadan satmaktan ve vakfı tebdilden sakınınız!
  • Elfâz-ı küfürden ve haram sözlerden ve bilhassa yalandan ve efrenç sözlerden; emirlik, imâmlık, kadılık hizmetlerinden sakınınız!
  • Ayakta bevletmekten, yolları kapamaktan ve pislik dökmekten sakınınız!
  • Zühd, verâ', velâyet, keşf ü kerâmet, ilham ve rü'yetullah ve rü'yetün-nebî SAS dâvâlarında bulunmayınız!
  • Bilcümle zînet ve mal zâyiinden sakınınız!
  • Camilerde son derece edebe riâyet edip, ses çıkarmayınız. Mecnun, dilenci ve bebekleri câmiye sokmayınız.
  • Mecbur olmadıkça el ve baş ile selâm vermeyiniz, âlimden gayrı kimsenin elini öpmeyiniz!
  • Evde köpek saklamayınız ve koyunun küçük yavrusunu kesmeyiniz!
  • Hırsızlardan, hâinlerden, müflislerden, Hak'tan meyleden ulemâ ve müftülerden ve câhil tabiplerden olmayınız!
  • Bilumum ecnebî adet ve an'anelerinden ve göreneklerinden ve lüzumsuz yere bostan bile kullanmaktan çekininiz!
  • Hiçbir zaman zulüm işlemeyiniz ve mazluma dâimâ yardımcı olmayı borç ve vazîfe biliniz!
  • Allah-u Teàlâ'nın varlığına, birliğine kuvvet ve kudretine, her şeyi görür, işitir ve bilir olduğuna; herkesin ona muhtaç olup, onun hiç bir şeye muhtaç olmadığına, doğmadığına ve doğurmadığına ve hiçbir şeyin kendisine benzemediğine; meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hesâba, mîzâna, cennet ve cehennemin varlığına; kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra tekrar dirilmeğe inandım ve iman getirdim. Eşhedü en lâ ilâhe illallàh, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlühû.Her gün akşam ve sabah tekrar tekrar okuyunuz.
  • Ashâb-ı tevâzudan ve her veçhile sahib-i mahviyetten olup, kendinize varlık ve benlik verecek şeylerden ve üstünlük gibi meziyetlerden kaçının! En büyük meziyet ve şiârınız yokluk olsun ve ölümü gözünüzün önünden ayırmayın! Hiçbir zaman Hak'tan ayrılmayın! Hakk'ı dâimâ zikredip emirlerinden dışarı çıkmayınız ve tesettüre son derece riâyet edip Hakk'ın sevgili ve iyi bir kulu olmaya çalışınız. Dininizin bütün erkân ve usûllerini öğrenip, evlâtlarınıza da öğretiniz!

  enâb-ı Hakk'ın selâm ve rahmeti üzerinize olsun, sevgili ve kıymetli kardeşlerim!..
  "Kardeşliğimiz ne nisbette ise, müslümanlığımız da o nisbettedir."(Mehmed Zahid KOTKU)