Adıyaman Safvan Eğitim Çevre ve Kültür Derneği Tüzüğü

A)DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1-Derneğin Adı: Safvan Eğitim Çevre ve Kültür Derneği
Derneğin Kısa Adı: SAFVAN - DER
Derneğin Amblemi ve Temsili Renkleri : Kırmızı,Yeşil ve Ten Rengi. Derneğin amblemi  aşağıda şekildeki gibidir.

Madde 2-Derneğin Merkezi: Adıyaman’dır.
B)DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI.
Madde 3-Derneğin Amacı: Dernek Yönetim Kurulunun uygun gördüğü yerde tüm insanların maddi ve manevi yönden gelişimlerinin sağlanması ve istihdamı ile ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri için eğitim, turizm, kültürel, sağlık, sanayi, sportif, akademik ve sosyal tesisler açmak, açılan tesisleri işletmek, desteklemek ve bu alanda işbirliği çalışmaları yapmak. İlimizde metun bulunan sahabelerden Safvan bin muattal hazretlerinin kabrinin ve çevre düzenlenmesi ile ilgilenilmesi.Afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.
Madde 4- Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimleri:
Dernek Tüzüğün 3. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;

 1. Toplumsal anlamda demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesi, vatandaşlık bilincinin arttırılması, vatandaşların kamu hizmetlerine etkin bir şekilde katılımının sağlanması için çalışmalar yapmak.
 2. İletişimin arttırılması, gerçek anlamda okur-yazarlığın arttırılması, sistemli ve planlı bir düzen içinde kalkınıp, sanayi, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim-öğretim ve kültür düzeyinin gelişmesine, teknoloji, sermaye, fikir alışverişi ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olacak her türlü faaliyetleri geliştirmek.
 3. Sosyal refahı artırmak ve ekonomik kalkınmayı geliştirmek için; akademiysen, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirerek ülke yararına çalışmalarda bulunmaları için koordinasyonu sağlamak ve bunun için gerekli her türlü faaliyeti yürütmek.
 4. Sosyal faydayı gerçekleştirmek için projeler üretmek, üretilen projelere ortak olmak veya destek sağlamak, bu çerçevede yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar,  bütün sivil toplum kuruluşları ile diğer tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmak.
 5. Eğitim ve öğretimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, her türlü eğitim ve öğretim kurumları Üniversite, dershane, kurs, pansiyon ve yurtların kurulmasını ve açılmasını sağlamak, katkıda bulunabilmek, işletebilmek veya bizzat kurulmasını gerçekleştirebilmek.
 6. Eğitim ve öğretim çağındaki kişilerin desteklenmesi amacıyla her türlü yeme-içme desteği sağlama, yurtdışına gönderme ve yurt içinde eğitim gören kişilere ayni ve nakdi yardım sağlamak için her türlü faaliyeti gerçekleştirmek ve manevi destek sağlamak.
 7. Kültürel, toplumsal, folklorik değerler, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapmak ve yaptırmak, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açmak, bu konularda her türlü araştırma yapıp, yaptırabilir, arşiv oluşturabilir ve kütüphane kurabilir. Tarihi ve turistik tesisleri korumak ve restore etmek.
 8. Her anlamda gerçekleştirmeye çalışacağı kalkınmanın dengeli ve sosyal adalet düzeni içinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 1. Milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarır.
 2. Sosyo-ekonomik hayatın gelişimine katkı sağlamak için ülke içi ve dışında fuarlar düzenlemek ve düzenlenmiş fuarlara katılmak, üyelerinin katılımını teşvik etmek.
 3. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için her türlü medya araçlarını kullanır, gerektiğinde bu medya organlarını kurar, işletir ve koordinasyonunu sağlar, basın ve dağıtımını yapar.
 4. Gerekli izinler alınmak kaydıyla, amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, seminer, kurs, açık oturum, forum, sempozyum ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır.
 5. Dernek, amacına ve faaliyetlerine uygun olarak menkul ve gayrimenkul tasarruf eder. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü hakları koyabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 6. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir bir kalkınma için çevre, sağlık ve eğitim konularında araştırmalar yapar, bunu teşvik edici mahiyette panel, konferans ve yarışmalar düzenler.
 7. Amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; kredi işlemleri gerçekleştirebilir, borç alıp borç verebilir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
 8. Dernek, amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir, her türlü fon oluşturabilir.
 9. Dernek, amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.
 10. Dernek, amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir.
 11. Derneğin açıp işlettiği tesislerde çalışan personelleri için, dernek yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde lojman yaptırmak, kiralamak veya satın almak, lojmanların bakım ve onarımını yapmak, yakıt giderlerini karşılamak.
 12. Dernek, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.
 13. Sosyal ve kültürel tesisler, cami, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve yapılmış olan tarihi eserlerin tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
 14. Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî, hayrî ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar, tüzel kuruluşlara kurucu üye olur veya kurulmuş tüzel kuruluşlara üye olur, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar.
 15. Dünyada insanlığı ve insan sağlığını olumsuz etkileyen içki ve uyuşturucu maddelerin kullanımının yasaklanması için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yapan kuruluşlara maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmak. İçki ve uyuşturucu maddelerine müptela olan insanların ıslahı için projeler üretip hayata geçirmek, onlar için ıslah mekânları yapmak ve idame ettirmek.
 16. Gençlerin okul harici serbest zamanlarını değerlendirmeleri için, her türlü gençlik faaliyet ve etkinlikleri yapmak. Gençlere yönelik her türlü dil, beceri, meslek, spor ve sanat kursları açmak. Yaz okulları ve takviye kursları düzenlemek.  Her türlü gençlik kampları düzenlemek.  Gençlere, mesleki, akademik ve ihtiyaç hissettiği tüm diğer konularda danışmanlık ve rehberlik yapmak. Gençlerin, gelişimlerini artıracak, çalışma grupları, okuma grupları oluşturmak, özel konularda atölye çalışmaları yapmak. Gençler için tesisler kurmak ve işletmek. Tüm gençlik kurum ve kuruluşların faaliyetlerine, katılmak birlikte organizeler yapmak.  Gerekli izinleri alarak,  gençlik kulübü kurmak.
 17. Her insanın sağlıklı gelişimi için; çocuk, genç ve yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel, çağdaş usul ve araçlarla, Türkiye’de faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan her türlü spor dalında (Atıcılık, Atlama, Atletizm, Avcılık, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Bocce, Boks, Bowling, Briç, Buz Sporları, Çim Hokeyi, Dağcılık, Dart, Ekstrim, Futbol, Geleneksel Spor Dalları, Golf, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor, İzcilik, Jimnastik, Judo, Kano ve Rafting, Karate, Kayak ve Kızak, Kuraş, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Motosiklet, Okçuluk, Otomobil Sporları, Satranç, Softbol, Sualtı Sporları, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yelken, Yüzme vs.) faaliyetler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirmek, tescilini yaptırmak.
 18. Tüm izcilik faaliyetlerini yapmak için, izcilik kulübü kurmak. İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapmak, izcilik faaliyetlerini desteklemek, Yurt içi ve yurt dışı kamplar, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenlemek. İzci And ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak, izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını programlamak, izci liderlerinin eğitilmelerini sağlamak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Eğitim alanda faaliyet gösterir.
C)DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ.
Madde 5-Derneğe Üye Olma: Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.
a)Genel Kurul Üyeliği: Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları haiz her gerçek veya tüzel kişi Derneğe üye olabilir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar.
Derneğe üye olmak için, en az iki Genel Kurul Üyesinin tensibi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.
Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
b)Fahri Üyelik: Bilim, eğitim, kültür, derneğe maddi, manevi yardımda bulunan ve dernekte üye olarak bulunması dernek yararına olanlar, Yönetim Kurulunun kararı ile “FAHRİ ÜYELİĞE” kabul edilirler.
Fahri üyeler Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak eder ancak oy kullanamazlar.
Fahri üyeler Giriş ve Yıllık aidatları ödemezler.
Yabancı uyrukluların Fahri Üyeliğe seçilmesi halinde ikametgâh şartı aranmaz.
c) Onursal Üyelik: Bilim, eğitim, kültür, işadamı kesimine mensup gerçek kişilerden layık görülenlere, 10 yıl ve daha fazla fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet edenlere, para ve malla bir defada veya peyderpey önemli sayılabilecek miktarda bağışta bulunan kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.
Onursal üyeler genel kurula ve diğer toplantılara katılabilirler ancak oy kullanamazlar
Madde 6-Üyelikten Çıkma: Her üye yazı ile bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.
Madde 7-Üyelikten Çıkarılma:
Aşağıdaki hallerde üyenin dernekle ilgisi kesilir:

 1. Aidatını Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen tebliğden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler,
 2. Derneğe üye olduktan sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunanlar,
 3. Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,
 4. Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkûm oldukları sabit olanlar,
 5. Derneği Yönetim Kurulunun bilgisi dışında şahsi çıkarlarında kullanma, temsil etme v.b. gibi davranışlarda bulunma.
 6. Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır.

Madde 8-Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:
a) Üyenin ölümü veya gaipliği,
b) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,
c) Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca.
Madde 9-Üyelerin Yükümlülükleri: Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, dernek tüzüğüne eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalıklar tanıyan hükümler konulamaz.
2-Her asil üyenin Genel Kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanacaktır.
3-Aidat borcunu ödemeyen Genel Kurul toplantılarında söz isteme, seçme, seçilme hakkını kaybeder.            
4-Her üye derneğe giriş aidatı olarak bir defaya mahsus 5,00.-TL ( Beş  Türk Lirası)  ödeyecektir.
5-Yıllık aidat  olarak ( Her ay için 5,00.-TL)  60,00.-TL  ( Altmış Türk Lirası) ödeyecektir.
6-Giriş ve yıllık aidatlar günün şartlarına göre Genel Kurulca veya Genel kurulun yetkilendirdiği Yönetim Kurulunca belirlenir.
Madde 10- DERNEĞİN ORGANLARI 
Derneğin 3 çeşit organı vardır;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

D) GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI.
Madde 11-Genel Kurulun Toplanma Şekli: Genel Kurulu toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür. Toplantı ve çağrı yapılmadan da karar alınabilir.
a)Olağan Toplantılar: Olağan genel kurul toplantıları her ÜÇ YILDA BİR MART-NİSAN ayında Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul dışındaki toplantılar gerekli prosedüre uyularak Dernek merkezinin bulunduğu il dışında yapılabilir.
b)Olağanüstü Toplantılar: Derneğin olağanüstü toplantıları:
a)Yönetim Kurulunun kararı ile,
b) Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
c) Genel Kurul Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır.
Genel Kurul, toplantıya en geç onbeş gün içinde Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’ nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu’ nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallî Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
c)Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.(Türk Medeni Kanunu Madde 76)
            Madde 12-Çağrı Usulü: Genel Kurul toplantıları her ÜÇ YILDA BİR MART-NİSAN ayında yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 13-Yeter Sayı: Genel kurulunun toplantı yeter sayısı, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin teşkil ettiği sayının yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda da bulunanların çoğunluğu ile verilir.
Madde 14-Gündem: Gündem, Yönetim Kurulunca hazırlanır. Denetleme Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir.
Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.
Madde 15-Üyelerin Hakları Ve Oy Kullanma: Her Genel Kurul Üyesi bir oy ve eşit haklara sahiptir. Organların seçimlerinde en çok oy alanlar, sıra ile aslî ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar. Fahri ve Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Madde 16-Toplantı Usulü: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
E) GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ.
Madde 17-Görev Ve Yetkileri:
Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a) Dernek organlarının seçimi,
b) İcabında Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarının ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ile gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve dernek çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda Yönetim Kuruluna genel veya özel yetki verilmesi,
f) Derneğin ulusal veya uluslararası faaliyetlere ve federasyonlara katılması veya ayrılması,
g) İcabında Derneğin feshedilmesi
h) Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
F) YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI.
Madde 18-Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri:
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak,

       Derneği temsil etmek, bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

 1. Lüzumlu gördüğü takdirde çalışma usul ve tarzını tanzim maksadı ile bir yönetmelik yapmak.
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
 3. Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırmak.
 4. Dernek adına bankalarda açılacak hesaplar ve çekilecek paralar için Başkan ve Saymana yetki vermek  (Paralar iki kişinin imzası ile çekilir) .
 5. Dernekte çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına karar vermek.
 6. Ayda en az iki defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında kararlar almak.
 7. Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak, muhafaza etmek.
 8. Derneği Başkan temsil eder. Başkan il dışında olduğu hallerde Başkan Yardımcısına temsil yetkisi verir.
 9. Yazışmalar Başkanın imzasından geçer, yetki verdiği konularda Yönetim Kurulundan biri de bu görevi ifa eder.
 10. Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek, görüşmek, karara bağlamak, neticeyi istifa eden üyeye bildirmek.
 11. Dernek hedef ve gayelerine açıkça aykırı tutum ve davranış içerisinde bulunan üyelerin durumlarını Disiplin Kurulunun teklifini de dikkate alarak karara bağlamak.
 12. Genel Kurulun sunduğu fikir ve projeleri hayata geçirmek
 13. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bazı yetkilerini Asil üyelerine verebilir. (Derneği temsil yetkisi yazılı belgelerle belgelendirir).
 14. İhtiyaç halinde Komisyonların oluşmasını sağlar, bunların çalışmasını denetler.
 15. Toplantı, panel, konferans, v.b. gibi etkinliklere temsilci gönderir.
 16. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak, yetkileri kullanmak.

                Madde 19-Yönetim Kurulunun Ne Suretle Seçileceği:
Yönetim Kurulu Genel Kurulun dernek Asil üyeleri arasından üç (3) yıl için gizli oyla seçeceği en az 5 asil ve 5 yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla görev dağılımını yapar. Başkanın görevden çekilmesi halinde, Yönetim Kurulu görev dağılımını yeniden yapar. Derneğin Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Aşağıdaki Gibidir; 

  1. Başkan
  2. II. Başkan
  3. Sayman
  4. Sekreter
  5. Üye

Derneği Başkan temsil eder. Asil Üyeliklerden boşalanların yerine Yedeklerden oy alma sırasına göre çağrılır.
Yönetim kurulu, üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul; mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılırlar. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği 3 kişiyi, bir ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.  Oylarda eşitlik olursa Başkanın oyunun olduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Geçerli özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yerine yedek üye alınır.
Yönetim Kurulu Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden üç kişinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır.
Madde 20 - Genel Sekreter
Derneğin çalışmalarını yürütmek üzere Yönetim Kurulu kendi arasından bir üye seçer ve/veya sözleşmeli bir genel sekreter tayin edilebilir. Profesyonel olarak atanacak Genel Sekreterin ücretinin saptanması, terfi yönetim kurulunca yapılır.
Madde 21 - Genel Sekreterin Görev Ve Yetkileri

 1. Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek gündemini yapmak,
 2. Yönetim Kurulu gündemini, Yönetim Kurulu Başkanına danışarak hazırlamak,
 3. Yönetim Kurulu Kararının uygulamak,
 4. Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları yapmak bilgi ve istatistikleri toplamak, ilgili yayınları izleyip derlemek ve bunlar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 5. Dernek çalışmalarını izlemek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konularda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 6. Dernek hesaplarını takip etmek,
 7. Üç ayda bir düzenlenecek bilanço ile mali durumu tespit etmek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 8. Üyelik ödeneği ve başka gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak,

      Yukarıda yazılı olanlar dışında, Yönetim Kurulu tarafından verilen dernek işleriyle ilgili diğer görevleri de ifa etmek.
Madde 22-Denetleme Kurulu Teşkili Ve Görevleri: Denetleme Kurulu, üç sene müddetle, Genel Kurul adına Derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, Dernek üyeleri arasından seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden müteşekkildir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Müddeti dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek.
b) Para, kıymetli evrak, vesaire değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek.
c) Yönetim kuruluna en az yılda bir müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalâalarını muhtevi raporlar vermek.
d) Dernek Genel Kuruluna, Yönetim Kuruluna verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat’ î hesaplar hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek.
e) İcabı halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
G) DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ.
Madde 23-Derneğin şubesi yoktur. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde tüzük değişikliği yapılarak yurt içinde ve yurt dışında şube açılabilir.
Madde 24- Organlara Seçilenlerin ve Değişikliklerin İdareye Bildirilmesi: Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.
Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği EK- 24); genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği EK- 25) doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernekler, açacakları yurtlara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığından ve valilikten almış oldukları yurt açma izin belgelerinin birer suretini, bu izin belgesini aldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde dernekler birimlerine vermek zorundadırlar.
Derneklerin açacakları lokalleri ve yurtları dışındaki tesisler genel hükümlere tabidir.
H) ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ.
Madde 25-Giriş ve Aylık Aidat Miktarı: Derneğe giriş, aylık ve yıllık aidat miktarı her yıl mali yılbaşında dernek yönetim kurulunca günün şartları ile derneğin giderleri de göz önünde tutularak belirlenir.
I) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ.
Madde 26-Derneğin Borçlanma Usulü: Derneğin borçlanma usulü, derneğin amaç ve gayesini gerçekleştirmek için Dernek Genel Kurulunca, Dernek Yönetim Kuruluna yetki vermekle yapılır. Dernek Yönetim Kurulu Bankalardan para çekerek, dernek üyesi olmayan üçüncü şahıslara borçlanarak veya toptan ve perakende satış yapan esnaflardan ihtiyacı olan malları alarak borçlanabilir. Ancak derneğin amacını gerçekleştirmek için borçlandırabilir. Borçlanma miktarı bir önceki mali yıldaki gelirin yarısından fazla olamaz.
J) DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ.
Madde 27- Derneğin İç Denetimi: Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
K) TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ.
Madde 28-Tüzük Değişikliği: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değiştirilebilir. Genel Kurulun tüzük değişikliğine ve Derneğin feshine karar verebilmek için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu ekseriyetin temin edilememesi halinde, üyeler, tüzüğe göre ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği ve fesih konuları görüşülebilir. Ancak kararın toplantıda bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi şarttır.
L) DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ.
Madde 29-Fesih ve Tasfiye Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
DİĞER HÜKÜMLER
Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi
Madde 30—Derneğin iş ve işlemlerinde, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, Dernek Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur.
Yardım Ve İşbirliği
Madde 31—Derneğimiz, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere,  benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve benzer amaçlı derneklere maddî yardımda bulunabilir.
Gelir Ve Giderlerde Usul
Madde 32— Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile matbaalarda bastırılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Alındı Belgesinde Ödeme ve Bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (Dernekler Yönetmeliği EK- 13) düzenlerler.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK- 14) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK- 15) ile kabul edilir.
Bu belgeler; EK- 13, EK- 14 ve EK- 15’de gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgelerinin Biçimi
Madde 33-       Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.
Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü  
Madde 34- Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı
Madde 35- Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde İPTAL yazılarak bir daha kullanılmaz.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.
Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.
Alındı Belgelerinin Kullanımı
Madde 36 -      Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.
Yetki Belgesi
Madde 37 -      Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK- 19) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Gelirlerin Teslim Edilmesi
Madde 38 -      Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı 2006 yılı için 1000.- TL’ yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Madde 39- Derneğin Gelirleri    

 1. Derneğe yeni giren üyelerin ödeyecekleri 5,00.-TL (Beş Türk Lirası)  giriş aidatları,
 2. Üyelerden alınan yıllık 60,00.-TL (Altmış Türk Lirası) aidatı,
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, temsil, eğlence, spor yarışmaları, konferans v.b. gibi sağlanacak gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,
 5. Bağışlar ve yardımlar,
 6. Lokal gelirleri,
 7. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 8. Ayrıca üyeler, genel kurul tarafından veya yönetim kurulunca belirlenecek giderlere katkı payını da ödemek zorundadırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Dernek Defterleri
Madde 40- Dernek tarafından aşağıda isimleri yazılı olan defterlerin tutulması ve bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğünden ya da Noterden onaylı olması zorunludur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1)   Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2)   Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3)   Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4)   Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5)   İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Dernekler Yönetmeliği EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Kayıt Usulü
Madde 41 - Bu Yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.
Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.
Kayıt Zamanı
Madde 42 -      İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;
a)   İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b)   Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
Belgelerin Saklama Süresi
Madde 43 -      Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Hesap Dönemi ve İşletme Hesabı Tablosu
Madde 44 -      Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 aralıkta sona erer.
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında (31 aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK- 16)’da gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.
Değişikliklerin Bildirilmesi ve Beyanname Verilmesi
Madde 45- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.  
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Lokal ve Yurt Açma
Madde 46 - Dernek lokali 5253 sayılı dernekler kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğinden izin almak suretiyle açılır. Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulunun tespit edeceği hususlar üzerinde işlettirilir. Dernek lokalinde içki içilmez. Kumar oynanmaz.
Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt açabilirler. Dernekler, açacakları yurtlara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığından ve valilikten almış oldukları yurt açma izin belgelerinin birer suretini, bu izin belgesini aldıkları tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde dernekler birimlerine vermek zorundadırlar.
Derneklerin açacakları lokalleri ve yurtları dışındaki tesisler genel hükümlere tabidir.
Yurt Dışından Yardım Alınması
Madde 47—Derneğimiz mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
Taşınmaz Mal Edinme
            Madde 48—Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek Yönetim Kurulu edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK- 26) ’da gösterilen Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
Temsilcilik Açma
Madde 49—Dernek Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Plâtform Oluşturma
Madde 50—Dernek Yönetim Kurulu, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile plâtformlar oluşturabilirler veya oluşturulan platformlara katılabilirler.
Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.
Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.
Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.
Tüzükte Olmayan Hükümler
Madde 51-Tüzükte belirtilmeyen hususlarda,5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile diğer kanunların derneklere tanıdığı haklar ile bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.
SAFVAN-DER YÖNETİM KURULU
Başkan :         Sadık ÇAĞ